top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN SuperVisionCoach 2021/2022 - 2023

 

Aanmelding:

Aanmelding voor coaching en training vindt plaats door ondertekening van een inschrijfformulier of telefonische boeking of via het contactformulier op de website www.supervisioncoach.info en  https://www.coachfinder.nl/coach/joge-smallenbroek/

In het geval dat de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers wordt gedaan, is de aanmelder geheel aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen.

 

De deelnemer ontvangt binnen 5 dagen een bevestiging van aanmelding, of zal op verzoek gebeld worden voor verdere informatie en afspraken.

 

Vermelding naam:

Het is van belang dat de naam en voorletter(s), overeenkomstig de naam en voorletter(s) zoals deze vermeld staan in het paspoort, op het inschrijfformulier/contactformulier worden

vermeld.

 

Betaling:

Binnen 5 dagen na boeking ontvangt de deelnemer bevestiging, voorzien van een factuur met het totaalbedrag. Deze dient voor de start van het traject of coaching te worden voldaan.

 

Bij niet tijdige betaling,  is Supervisioncoach gerechtigd de boeking te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd en de vordering blijft onverhoopt bestaan; de annuleringsbepalingen zijn onverminderd van toepassing.

Bij vooraf afgesproken gespreide betaling wordt er een afspraak gemaakt voor de data waarop de gelden op de bankrekening van Supervisioncoach moeten staan. Als die niet tijdig betaald zijn is het restbedrag ineens opeisbaar.

 

Doorgang/wijziging van de coaching en/of training:

Voor de trainingen geldt een minimum aantal deelnemers. Over het algemeen geldt een minimum van 8 personen. Supervisioncoach behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de training te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover uiterlijk 7 dagen vóór aanvang geïnformeerd. De reeds betaalde gelden wordt dan onmiddellijk en volledig door ons terugbetaalt.

 

Annulering:

Annulering van de trainingen worden uitsluitend schriftelijk/ per e-mail geaccepteerd. Indien een aanmelding wordt geannuleerd, zijn per persoon de volgende bedragen verschuldigd:

 

A Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief ) tot de 21e dag vóór de dag van aanvang van de training: 40% van het totaalbedrag;

 

 

B Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór aanvang van de training: 50% van het totaalbedrag;

 

C Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief ) tot de 5e dag vóór aanvang van de training: 75% van het totaalbedrag;

 

D Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief ) tot de dag vóór aanvang van de training: 100% van het totaalbedrag;

 

E Bij annulering op de dag van aanvang van de training of later: het volledige bedrag.

 

F Als er onverwachte calamiteiten zijn die door de overheid worden opgelegd, of ernstige weersomstandigheden mag Supervisioncoach de afgesproken coaching /training stilleggen. De bestaande afspraken zullen weer voortgang hebben op het moment dat er weer groen licht is van de overheid of de weersomstandigheden het weer toelaten. Er worden eventueel andere oplossingen gezocht in de vorm van online Zoom of Teams. De betaalde gelden van cliënten worden niet terugbetaald.

 

G Bij ziekte van de coach/trainer zal dit zo tijdig mogelijk voor de volgende afspraak gemeld worden. Gemaakte afspraken worden in overleg verplaatst. De betaalde gelden van cliënten worden niet terugbetaald.

 

Dieet:

Als een bepaald dieet vereist wordt, is dat veelal mogelijk na voorafgaande opgave aan ChangeToLive via het inschrijfformulier.

 

Volledige uitvoering hiervan kunnen wij niet garanderen. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de deelnemer en dienen op de plaats van bestemming te worden betaald.

 

Inhoud Training:

Is onder voorbehoud en kan ter plekke veranderd worden, behoudens overmacht, bijv. extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. Ook kan het noodzakelijk zijn dat de volgorde van het programma wordt gewijzigd bijvoorbeeld in verband met het groepsproces of onvoorziene lokale omstandigheden.

 

Annulering van de coaching:

 

Bij annulering op de dag van aanvang van een coachingstraject of later: wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Bij ziekte van een coachee moet de afspraak voor een coachgesprek 24 uur van te voren afgemeld worden via WhatsApp (06-20022129) of e-mail (info.sipervisioncoach@gmail.com). Binnen de 24 uur tot de afspraak wordt 100% van het coachgesprek in rekening gebracht. Bij ziekte van de coach zal er zsm een nieuwe afspraak worden gepland.

 

Bij de start wordt een aantal sessies afgesproken. Mocht de coachee minder afnemen dan zal geen restitutie plaatsvinden.

 

Aansprakelijkheid:

Supervisioncoach en/of samenwerkende trainers/teammedewerkers zijn niet aansprakelijk voor (gevolgen van) het gedrag van de deelnemers tijdens en buiten de sessies, bijeenkomsten, workshops. Men blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag, gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. Supervisioncoach en/of samenwerkende trainers / teammedewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de u heeft genomen, al dan niet in overleg met Supervisioncoach en/of samenwerkende trainers/teammedewerkers.

©Supervisioncoach

©©g©

bottom of page